نجات سرباز از گاف بزرگ

در این ویدئو سرباز چینی نمی تواند نارنجک را پرتاب کند و در یک لحظه افسر مافوقش با واکنش سریع جانش را نجات می دهد.جالب اینکه بعد از اتفاق افسر مافوق فقط لبخند می زند و دستی به پشت سرباز کارنابلد می زند .اگر طنازی ایرانی را داشت حتما می گفت : ببینید با کی ه