دیرین دیرین - نوش آبه

دیرین دیرین - این قسمت : نوش آبه اما ننوش، آب نیست!بیشتره قنده و اسید و گاز و رنگهای صنعتی و اینا