مراقب باشید ، شیرها هم می توانند در خودرو را باز کنند!

این ویدئو را یک عکاس منتشر کرده که همراه خانواده اش سال گذشته از یک منطقه حفاظت شده افریقای جنوبی بازدید می کرده است.