لحظه مرگ گروگانگیر در پاریس

در این فیلم لحظه کشته شدن گروگانگیر ثبت شده است.