چالش شونه تخم مرغی برای چالش جهانی!

در ایران ، اگرچه در برخی فیلم های منتشر شده مربوط به کمپین سطل آب یخ ستاره های وطنی از بیماری حرفی زده نشده و کمک ها به انجمن های ایرانی هم کم است ؛ اما اینکه یک بازیگر معروف در فیلم های شونه تخم مرغی این رفتار خیرخواهانه را به چالش بکشد ، از آن حرفهاست.