دیرین دیرین - Faceoff

دیرین دیرین - هشدار: تماشای این قسمت به همه توصیه می شود.خصوصا آن ها که قلبشان حساس است!