دیرین دیرین - باز نشسته

دیرین دیرین - این قسمت : باز نشستهداستان پیرمرد باز نشسته ای به نام وی است.او در پی لقمه نانی است که پس از به کف آوردن ، به غفلت مخورد.غافل از این که