دیرین دیرین - خواب در بیداری

دیرین دیرین - این قسمت : خواب در بیداریاین قسمت داستان راننده ای است که قوانین رانندگی را رعایت می کند،اما ناگهان رعایت نمی کند و سپس رعایت میکند!