دیرین دیرین - نادم

دیرین دیرین - این قسمت : نادم به خط غابر پیاده احترام بگذاریمچرا می خندید ؟!جدی گفتم!!