کلیپ مرتضی پاشایی در جشن انتشار آلبومش در کنار خانواده

کلیپ مرتضی پاشایی در جشن انتشار آلبومش در کنار خانواده