دیرین دیرین - اندکی صبر

دیرین دیرین - این قسمت : اندکی صبرمی گن یه چراغ هایی هست که سر تقاطع هاواسه عابرای پیاده نصب میشه و هی سبز و قرمزمی شه!من که تا حالا ندیدم، اما می گن سالهاستکه وجود دارن!بیاین این چراغا رو ببینیم و بهشون احترام بذاریم ببینیم چی می شه!!!