دیرین دیرین - کتابفروشی

دیرین دیرین - هشدار!این قسمت دارای صحنه هایی است که ممکن است برای افرادیغیر از اهالی فرهنگ مناسب نبوده و حوصله شان را سر ببرد!!