دیرین دیرین - بازم خواستگاری

دیرین دیرین - این قسمت: بازم خواستگار یدر دوران دیرین دیرین جواب بله گرفتن به این سادگیها نبود