دیرین دیرین - اسم طولانی

دیرین دیرین - امروز می خوام از قشر منوچهر تشکر کنم که سالهاست تو برنامه های کمدی با اسمشون شوخیشده و یک بار هم اعتراض نکردن.بقیه اسامی یه کم یاد بگیرن!