کلیپ حافظ ناظری در مقر سازمان ملل.

کلیپ حافظ ناظری در مقر سازمان ملل.