خط فقر - دیرین دیرین

دیرین دیرین - این قسمت: خط فقراز دوران دیرین دیرین گفته اند: مشک آن است که خود بگوید،نه آنکه عطار ببوید!بنابر این کارتون توپ،خفن و تندامروز را هم تماشا کنید