دیرین دیرین - قلک

دیرین دیرین - این قسمت: قلک آیا می دانید اولین مهاجرت انسان به قاره آمریکا چطور رخ داد؟دانشمندان هنوز به قطعیت نمی دانند ، اما ما می دانیم!