کلیپ تاکید امین حیایی روی...

امین حیایی برای چندمین بار روی یک موضوع مهم تاکید کرد، ولی کو گوشِ شنوا!