دیرین دیرین - اعجوبه ها

دیرین دیرین - این قسمت: اعجوبه هاسایت آپارات برگزار می کند.مسابقه اعجوبه ها.اگر فکر می کنید اعجوبه اید،شما هم در این مسابقه شرکت کنید.اطلاعات بیشتر آخرای همین کارتون.