کلیپ مجید خراط ها

هنرنمایی مجید خراط ها با این ویدئو برای هوادارانش، با آهنگی تلخ از جنس باقی آثارش!