کلیپ احمدرضا عابدزاده

احمدرضا عابدزاده با این ویدئو آمادگی بدنی مناسبش را به رخ همه کشید و به این جمله تاکید کرد که عقاب همچنان عقاب است، حتی اگر ۴۷ ساله باشد!