کلیپ مهربانی بی دلیل یک معلم ایرانی

رفتار بی چشمداشت این معلم در یکی از روستاهای یزد نمونه واقعی مهربانی های بی دلیل برای داشتن جامعه ای مهربان است.