دیرین دیرین - گرما

دیرین دیرین - این قسمت: گرما چقدر گرمه،هلاک شدیم.الان اینجوریه،فکرشو بکنین انسان های اولیه و دومیه بیچاره با گرما چیکار می کردن!