کلیپ مانی نوری مسلح میشود

مانی نوری و یک اسلوموشن دیدنی و خنده دار از لحظاتی که دست به اسلحه می شوند