کلیپ حسام نوای صفوی یا الویس پریسلی

وقتی حسام نوای صفوی در قلب ریو دژانیرو با الویس پریسلی اشتباه گرفته میشود! این ویدئو را از دست ندهید!