کلیپ رضا صادقی و خواسته او از تمام مردم ایران.

رضا صادقی و خواسته ویدئویی او از تمام مردم ایران.