کلیپ آدم باید از بچگی یه پایه داشته باشه

داشتن یه قل پایه هم نعمتیه ها :)