کلیپ توصیه های ایمنی این عروسک خانوم به زبان کودکانه

دست زدن به کبریت خطرناکه، به حرف این کوچولوی ناز خوب گوش کنین :).