کلیپ وروجک خانوم

این فسقلی قول داده بوده شیطونی نکنه واسه همین خیلی ریز داره حرکات زیر پوستی انجام میده..