کلیپ من مهربانم

مهربانی های کوچک زندگی،حرف جدیدی نیست. سنتی است که سالهاست در همه جای دنیا رایج است. محبت کردن به کسانی که الزاماً نمی توانند محبت ما را جبران کنند و حتی شاید هرگز ما را نبینند و نشناسند تا برایمان کاری انجام دهند. نمی توان انکار کرد که به تدریج، ما نسبت