دیرین دیرین - استعداد یابی

دیرین دیرین - این قسمت: استعداد یابیانسانهای اولیه استعداد های زیادی داشتند کهدر مسابقات استعداد یابی بروز می دادند.به چمد نمونه از بروز داده شده های آن هاتوجه کنید: