کلیپ بامزه - درد دل یک نی نی با شیشه شیر

این شما و این درددل این فینگیلی با شیشه شیرش...