کلیپ شبنم قلی خانی و یک ساز جدید

شبنم قلیخانی با این ویدئو به معرفی ساز ساز كوبه ای دیجیریدو (Didgeridoo) پرداخت.