دیرین دیرین - درآمد و هزاین

دیرین دیرین - این قسمت: در آمد و هزایناین قسمت ژانر وحشته!خودم جرات ندارم ببینمش!شما هم نبینیدش!!