دیرین دیرین - عیادت

دیرین دیرین - این قسمت: عیادت بنا به گزارش های رسیده، بعد از پخش آیتم های ترافیکیهمه شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشته وبین خطوط می رانند.به جز یه نفر!پس تا اون یه نفر باقی مونده هم اصلاح بشه،به ساختن موضوعات ترافیکی ادامه خواهیم داد!!