کلیپ وقتی بچه ها با باباشون میرن پارک :دی

وقتی بچه ها با باباشون میرن پارک :)مامان رفته بستنی بگیره و بیاد :| روز پدر مبارک