دیرین دیرین - چتر وارونه

دیرین دیرین - این قسمت:چتر وارونهبه خاطر بارندگی های اخیر،بیایید چتر های خود را وارونه بگیریم تا آب را ذخیره کنیم.می یاین؟