کلیپ باحال بچه باس از همون بچگی کمک مامانش کنه

خودتون ببینین که این فسقلی چطوری همه جا رو مثل دست گل جارو میکنه.