کلیپ الهه حصاری

همخوانی الهه حصاری و مادرش با رضا یزدانی در یکی از کنسرت های وی.