کلیپ اشکان خطیبی با قایق کوچکش

گذری با اشکان خطیبی با قایق کوچکش به دور جزیره. البته این دور با دور های دیگر خیلی فرق میکند!