کلیپ حافظ ناظری پسر شهرام ناظری

پیام بهاری حافظ ناظری به همه هموطنان.