کلیپ بهشاد مختاری و رعب و وحشت خود حین سورتمه سواری

بهشاد مختاری با این ویدئو شما را در رعب و وحشت خود حین سورتمه سواری شریک کرده است!