کلیپ رضا شفیعی جم

رضا شفیعی جم با این ویدئو شما را در مکانی که خودش در آنجا حضور دارد میهمان می کند.