کلیپ یعنی چشم چه کسی پشت این سوراخ است؟

یعنی چشم چه کسی پشت این سوراخ است؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این ویدئو را که مربوط به یکی از خوانندگان کشورمان است را از دست ندهید!