عاقل اندر سفیه

دیرین دیرین - این قسمت: عاقل اندر سفیه در دوران دیرین دیرین نگاه عاقل اندر سفیه رونق فراوانی داشت و آنها به خوبی از این نگاه در جهت مرتفع ساختن مشکلات استفاده میکزدند.