کلیپ ۱۰ ثانیه پا به پای این فسقلی بخندین :)

مطمئن باشین از دیدن خنده از ته دل این کوچولوی چشم رنگی شما هم پر از انرژی میشین.