کلیپ سبد مقوایی

از این سبد ساده و آسون کلی استفاده های مختلف میشه کرد.میتونین با هنرتون همه رو غافلگیر کنین!