دیرین دیرین - یاد گیرنده

دیرین دیرین - این قسمت: یاد گیرنده ضمن اینکه می خوام بابت حمایت و استقبالتوناز کارتون دیروز تشکر کنم،در خواست می کنم از کارتونامروز هم حمایت کنید تا فردا بابتش ازتون تشکر کنم.