کلیپ مهناز افشار

مهناز خانم افشار و پیام دیدنی به مناسبت سال جدید، با کلی انرژی مثبت.