کلیپ مهدی احمدوند

مهدی احمدوند با این ویدئوی کوتاه هواداران از نحوه تنظیم آهنگ ها مطلع کرد.